Statut Stowarzyszenie SSiR Arawashi

UCZY BAWI EDUKUJE

Statut Stowarzyszenia Sportu i rekreacji 

Główne cele działalności Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji ARAWASHI:
• Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
• Trening sportowy zawodników i zawodniczek.
• Dbanie o rozwój psychomotoryczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
• Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze kraju i poza granicami.
• Upowszechnianie sportów letnich i zimowych, a także organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
• Propagowanie zdrowego trybu życia społeczeństwa przez jego udział w różnorodnych formach aktywności ruchowej, dostosowanych do predyspozycji i zainteresowań sportowych.
• Kompleksowe organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, promujących zdrowy tryb życia.
• Ułatwianie dostępu społeczeństwu do obiektów sportowych i rekreacyjnych.
• Podnoszenie stanu zdrowia i komfortu życia osób starszych i niepełnosprawnych.
• Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
• Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych.
• Inicjowanie i realizacja działań na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych.
• Działanie na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
• Działania związane z turystyką i krajoznawstwem.
• Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym.
• Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
• Organizowanie kursów,szkoleń, i zajęć dydaktycznych
• Zakorzenienie wśród dzieci i młodzieży ducha sportowej rywalizacji.